DET NORSKE ZARATHUSHTHRISKE TROSSAMFUNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      پیوندها

دهش

نسک ها

پیوستن به دین زرتشتی

رویدادها

آیین ها

پیوند با انجمن

درباره انجمن

برگ نخست 

 

 

 

 

.

 

به نام خداوند جان و خرد

 

مپندار کاتش پرستان بودند        پرستنده پاک یزدان بودند

 

کسانی‌ که میخواهند زرتشتی شوند نخست باید آگاهی‌‌های بایسته در باره دین زرتشتی را بیاموزند و سپس می‌‌توانند از انجمن درخواست برگزاری آیین سدره پوشی بنمایند، تا در این آیین زرتشتی شوند . بر

 برای آموختن آگاهی‌‌های بایسته، خواندن نسک‌های زیر را به شما پیشنهاد می‌‌کنیم . بر

 

نام نویسنده

نام نسک

موبد رستم شهزادی

بر گردان گاتاها

.1

موبد رستم شهزادی

زرتشت و آموزش‌های او

.2

 دکتر موبد خورشید یان

جهان بینی‌ اشو زرتشت

.3

 موبد دکتر جهانگیراشیدری

دین و آموزش‌های اشو زرتشت

.4

 دکتر منوچهر منوچهر پور

بدانیم و سربلند باشیم

.5

موبد اردشیر آذرگشسپ

مراسم مذهبی‌ و آداب زرتشتیان 

.6

دینشاه ایرانی‌

اخلاق ایران باستان

.7

 دستور داهلا، بازگردان ازموبد رستم شهزادی

خدا شناسی‌ زرتشتی

.8

 دکتر فرهنگ مهر

دیدی نو از دینی کهن

.9

 دینشاه ایرانی‌

فلسفه ایران باستان

.10

موبد آذرگشسب و یا موبد شهزادی و یا موبد شهمردان

خرده اوستا  

.11

 

 

شما میتوانید این نسک ها را از این نشانی‌ در ایران خریداری کنید . بر

 


 

موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی فروهر


 

 

تهران- خیابان انقلاب - خیابان فلسطین جنوبی - شماره ۶
 
تلفن ۶۶۴۶۲۷۰۴

در اروپا و آمریکا  از نسک فروشی ها  (کتاب فروشی ها ) و فروشگهای ایرانی‌ نیز شما میتوانید این نسک ها را خریداری کنید.اگر با دشواری در این زمینه روبرو شدید با انجمن زرتشتیان نروژ پیوند سازید تا شما را یاری دهیم . بر

 

 

 

 

 

.

DNZT, Postboks 6688 Rodelokka, 0502 Oslo , TLF: 94433451 , E-post: post@dnzt.org

.